Delta Hotel

101 Lyon St N, Ottawa ON K1R 5T9
Delta Hotel - Logo